KantKantİş Ortaklığı Sözleşmesi

Madde 1. Tanımlar/Taraflar


1.1 İşbu İş Ortaklığı Sözleşmesi bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır. Kant Yazılım Anonim Şirketi bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır. http://partner.kant.ist adresinde yer alan Kant İş Ortaklığı Paneli bundan böyle "Panel" olarak anılacaktır. İş Ortaklığı sözleşmesini onaylayarak Panel'e kaydolan ve bu sözleşmenin tarafı olan Kişi/Kurum bundan böyle "İş Ortağı" olarak anılacaktır. İş Ortaklığı kayıt işlemi esnasında Panel üzerinde İş Ortaklığı kayıt sayfasında istenen bilgiler bundan böyle "Kayıt Bilgileri" olarak anılacaktır. Panel'i gerçek ya da tüzel kişi olan İş Ortağı tarafından kullanmaya yetkilendirilmiş kişi veya kişiler bundan böyle "Kullanıcı" veya "Kullanıcılar" olarak anılacaktır. Sözleşmeye konu İş Ortağı tarafından satış ve pazarlamasının yapılacağı, tüm hakları Şirket'e ait olan Ürün ve Hizmetler bundan böyle "Ürün ve Hizmetler" olarak anılacaktır. İş Ortağı'nın veya onu temsilen Kullanıcı'nın Panel üzerinde zaman içerisinde biriktirdiği tüm veri, bilgi ve belgeler bundan böyle "İçerik" olarak anılacaktır. Şirket tarafından oluşturulmuş tüm Ürün ve Hizmetler'e ait web sayfaları https://otelika.com ve http://kant.ist olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket'e ait tüm web sayfaları bundan böyle "Site" olarak anılacaktır. Şirket'in İş Ortağı'na info@kant.ist, noreply@kant.ist, info@otelika.com, noreply@otelika.com adreslerinden gönderdiği tüm elektronik postalar bundan böyle "E-Posta" olarak anılacaktır.
1.2 İşbu Sözleşme, Şirket ile Panel'e İş Ortağı olarak kaydolan kişi/kurum arasında akdedilmektedir. Sözleşme, İş Ortağı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme'de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.


Madde 2. Sözleşme'nin Konusu ve Kapsamı


2.1İşbu Sözleşme, İş Ortağı tarafından, Şirket Ürün ve Hizmetler'inin pazarlama ve satışının yapılmasına İş Ortağı'nın kurduğu bağlantılar ile Şirket'e yeni Müşteri kazandırması sonucu tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Sözleşme kapsamında Site ve diğer tüm Ürün ve Hizmetler'in kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından İş Ortağı'na sunulan Panel'e ya da Site'ye ait kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.


Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


3.1 İş Ortağı, Panel'e kayıt olurken Şirket tarafından talep edilen Kayıt Bilgileri'ni tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme'yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. İş Ortağı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Panel'e erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.
3.2 İş Ortağı, ya da İş Ortağı adına yetkili Kullanıcı 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme'yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. İş Ortağı'nın, Panel'e bir işletme adına kayıt olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda İş Ortağı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.
3.3 İş Ortağı, tek bir İş Ortağı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, İş Ortağı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben İş Ortağı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket'in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak İş Ortağı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
3.4 İş Ortağı, Panel'i yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Panel'e ilişkin olarak Site'de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. İş Ortağı, Panel'i üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. İş Ortağı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.
3.5 İş Ortağı, muhtelif zamanlarda kendi takdiri doğrultusunda Panel'i kullanması için üçüncü bir kişiyi Kullanıcı olarak yetkilendirebilir. Kullanıcı'nın kim olacağı ve Panel kapsamındaki yetki seviyesi İş Ortağı tarafından belirlenecektir. İş Ortağı, yetkilendirdiği Kullanıcı veya Kullancılar'ın Panel'i kullanmasından sorumlu olup Kullanıcı'nın veya Kullanıcılar'ın Panel'e erişimini her zaman kontrol edecek ve Kullanıcı'nın veya Kullanıcılar'ın Panel'e erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. İş Ortağı ve Kullanıcı veya Kullanıcılar arasında Panel'e erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Kullanıcı'nın veya Kullanıcılar'ın Panel veya İçerik'e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı İş Ortağı verecektir.
3.6 İş Ortağı tarafından paylaşılan İçerik İş Ortağı'nın mülkiyetinde olup İçerik'e ilişkin tüm sorumluluk İş Ortağı'na aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında İçerik'i kullanma ya da görüntüleme hakkını haizdir. İçerik'e yahut İçerik'in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik'in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran İş Ortağı'nın sorumluluğundadır. İş Ortağı, Şirket'in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik'i Panel'den ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket'in kayıp veriler de dâhil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.
3.7 İş Ortağı, Şirket'in veya Panel'in, üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, İş Ortağı, Panel'in veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Panelden faydalanan diğer İş Ortak'larının bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Panel'in barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Panel'e kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Panel'e, Şirket'in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (İş Ortağı'nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dâhil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site'nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.8 İş Ortağı, Panel'i kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Panel içinde belirtilecektir.
3.9 İş Ortağı, Panel'e yüklenen İçerikler'in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik'in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik'in kaybından sorumlu değildir.
3.10 Şirket, İş Ortağı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme'ye ek niteliğinde olan "Gizlilik Politikası" kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. İş Ortağı, Şirket'in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde İş Ortağı'nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında İş Ortağı'na ve İş Ortağı tarafından Panel üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler İş Ortağı'nın güvenliği, Şirket'in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik'i diğer İş Ortaklarıyla paylaşma hakkına sahiptir. İş Ortağı, diğer İş Ortak'larına ait İçerikler'i kullanmak istemesi halinde ilgili İş Ortaklarının onayını alacak ve söz konusu İçerikler'i diğer İş Ortağı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, İş Ortağı'nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket'in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. İş Ortağı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye'de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.
3.11 Panel'e ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde İş Ortağı, Şirket'le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. İş Ortağı'nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Panel yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.
3.12 İş Ortağı'na Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda İş Ortağı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. İş Ortağı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen E-posta'lar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer İş Ortakları bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dâhil olmak üzere Panel amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. İş Ortağı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket'in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Panel'in kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Panel üzerinden erişilen veya Panel'e ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da İş Ortağı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Panel üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.
3.13 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik İş Ortağı tarafından Panel'in bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. İş Ortağı'nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme'yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.
3.14 İş Ortağı, İş Ortağı hesabını ve işbu Sözleşme ile İş Ortaklığı ve Panel kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
3.15 İş Ortağı'nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket, İş Ortağı'nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme'yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek İş Ortağı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket'in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının İş Ortağı'ndan talep hakkı saklıdır.


Madde 4. İş Ortaklığının Koşulları


4.1 İş Ortağı, Şirket ile olan ilişkisini hiçbir şekilde yanlış ve sözleşmeye aykırı tanıtamaz. İş Ortağı hiçbir surette Şirket'in sunduğu Ürün ve Hizmetler'i kendisinin geliştirdiğini, Şirket'in bir parçası olduğunu, Şirket ile doğrudan bir bağlantısının olduğunu söyleyemez ve ima edemez.
4.2 İş Ortağı Panel'e kayıtta belirttiği Kayıt Bilgileri'nin doğruluğunu beyan etmesinin yanı sıra daha sonrasında Panel'e giriş yapacağı müşteri bilgilerinin de doğruluğundan sorumludur.
4.3 İş Ortağı hiçbir surette Şirket ve onun ürün, hizmet, markaları aleyhinde faaliyette bulunamaz. Şirket'in İş Ortağı'na verdiği hak ve yetkileri başka kimse veya kimselere, kuruluş veya kuruluşlara da vermesi veya bizzat kendisi kullanması halinde, İş Ortağı, diğer İş Ortak'larına veya bilhassa Şirket'le iyi niyet kaidelerine ve piyasa koşullarına uygun olarak basiretli bir tacir gibi çalışacak ve Şirket'in kurumsal kimliğini bozmamak ve müşteriler aleyhine etkiler doğurmamak için gereken çabayı gösterecektir.
4.4 İş Ortağı tüm işlerini işbu sözleşmenin şartlarına ve amacına, bütün ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklere ayrıca Şirket tarafından Panel veya Site üzerinde ya da E-posta bildirimleri aracılığıyla belirtilen ilkelere uygun şekilde yürütmeyi ve tüm iştiraklerini ve çalışanlarının bu doğrultuda denetlemeyi kabul eder.
4.5 İş Ortağı'nın işlevi ile ilgili her türlü bilgi ve teknik veriler, faturalama ve gelir paylaşım modeli ile ilgili uygulamalar, Şirket'in faaliyet gösterdiği pazarla ve Şirket'in sunduğu Ürün ve Hizmetler'in kullanım ve çalışma prensipleri ile ilgili bilgiler, Know-How, eğitim ve dokümanların içerikleri, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar, teknik çizim ve yazışmaların tümü Şirket'in mülkiyetinde olup, bunların tümü ticari sır ve gizli bilgidir. İş Ortağı tüm bilgi, standart, prosedür, uygulama ve dokümantasyonun ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul edip, söz konusu ticari sır ve gizli bilgiyi koruyacağını, kopyalamayacağını, Şirket'in izni olmaksızın kullanamayacağını, Şirket'in ürün, hizmet ve sistemlerine karşı tersine mühendislik faaliyetlerine girişmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu gizlilik yükümü Sözleşme'nin devamı süresince veya Sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi herhangi bir süreye tabi olmaksızın sürecektir. Bu gizlilik yükümüne uyulmaması halinde Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İş Ortağı, Şirket'in bu sebeple uğrayacağı tüm zarar ve ziyanını Şirket'in belirleyeceği tutar ve yöntemlerle tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.


Madde 5. Gelir Paylaşımı


5.1 İş Ortağı'nın bağlantı sağlayarak Şirket'e kazandırdığı ve Panel'e eklediği, Şirket'in Ürün ve Hizmetler'ini kullanan müşteriler Şirket'in müşterileri olarak kabul edilecektir. Bu bağlamda söz konusu müşteriler için müşteri siparişleri, müşteri hizmetleri, ürün kullanımına ve fiyatlandırmaya ilişkin tüm kural, şart, politika ve operasyon prosedürleri geçerli olacaktır. Şirket, politikalarını, kullanıcı sözleşmelerini ve ilgili Ürün ve Hizmetler'in kullanımına ilişkin prosedürleri herhangi bir zamanda değiştirebilir. Şirket ilgili Ürün ve Hizmetler'e dair hazırlanmış diğer sözleşmelerde bulunan maddeleri ve fiyat politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.
5.2 İş Ortağı'nın Panel'e eklediği, daha önce, Şirket'in müşterisi olmamış ve İş Ortağı tarafından da Panel'e eklenmemiş müşterinin Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'e yönelik kullanımı sonucu Ürün ve Hizmetler ile ilgili kullanıcı sözleşmesi hükümlerine uygun olarak Şirket'in ilgili Ürün ve Hizmetler'e ait web sitesinde ilan ettiği fiyat politikası kapsamında müşteriye kesilecek fatura üzerinden ve İş Ortağı'na Panel, Site veya E-posta vasıtasıyla belirtilecek oranlar ve ödeme yöntemleri ile gelir paylaşımı yapılacaktır. Bu faturalama üzerinden İş Ortağı ile Panel üzerinde ya da E-posta kanalı ile paylaşılan gelir paylaşım oranı ve gelir paylaşım politikası ile gelir paylaşımı sağlanacaktır.
5.3 İş Ortağı'nın bağlantı kurduğu ve Panel'e eklediği ve Şirket tarafından onaylanan müşterinin Şirket Ürün ve Hizmetler'ini kullanmaya devam etmesi halinde bu gelir paylaşımı, sözleşme Taraflardan herhangi biri fesh edene kadar devam eder.
5.4 İş Ortağı sözleşme devam ettiği süre boyunca ve sözleşmenin diğer tüm madde ve hükümleri saklı kalmak kaydıyla bağlantı kurduğu, Panel'e eklediği ve Şirket'e kazandırdığı müşteri veye müşterilerden elde edilen gelirden yapılacak paylaşımda müşteriyi veya müşterileri Panel'e eklediği tarihte kendisine Şirket Site' sinde, Panel üzerinden ya da E-posta ile bildirilen gelir paylaşımı oran ya da fiyat politikası geçerli olacaktır.
5.5 En yeni ve güncellenmiş gelir paylaşım modeli ve fiyatlandırma politikası Şirket Site'sinde ya da ilgili İş Ortağı Panel'inde bulunmaktadır. Gelir Paylaşım ve fiyatlandırma yapısı takdir Şirket'e ait olmak üzere değiştirilebilir. Daha önceki gelir paylaşım ve fiyatlandırma politikasına göre kazanılan haklar önceki gelir paylaşım ve fiyatlandırma politikasına göre ödenir. Yeni gelir paylaşım ve fiyatlandırma politikası kapsamında kazanılan haklar yeni gelir paylaşım ve fiyatlandırma politikası kapsamında ödenir.


Madde 6. Ödeme Koşulları


6.1 İş Ortağı'nın bağlantı kurduğu, Panel'e eklediği ve Şirket'e kazandırdığı müşteriye ay sonu ilgili Ürün ve Hizmetler'in kullanıcı sözleşmesinde belirtilen şekilde faturalama yapıldıktan hemen sonra İş Ortağı'nın ilgili işlem için keseceği komisyon faturasının Şirket'e ulaşmasının ardından en geç 15 iş günü içerisinde ödeme yapılır.
6.2 İş Ortağı, bu sözleşmeden ve İş Ortaklığından kaynaklanacak gelir vergisi veya katma değer vergisi olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm vergileri kendisi ödemekle yükümlüdür. Bu vergilerin ödenmesi ya da ödenmemesi ile alakalı hususlarda Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmemekle beraber, tüm sorumluluk İş Ortağı'na aittir.


Madde 7. Fikri Mülkiyet Hakları


7.1 Panel ya da Şirkete ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket'e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında İş Ortağı'na Panel'i ya da Şirkete ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'i kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Panel'e ya da Şirkete ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'e ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Panel'e ya da Şirkete ait diğer tüm Ürün ve Hizmetlere ilişkin hakların ve menfaatlerin İş Ortağı'na devredildiği şeklinde yorumlanamaz. İş Ortağı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket'e İş Ortağı'nın Panel'e ya da Şirkete ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'e erişimi, Panel'i ya da Şirkete ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'i kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik'in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik'e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.
7.2 İş Ortağı, hiçbir şekilde ve nedenle Panel'i ya da Şirket'e ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'i kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Panel ya da Şirket'e ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Panel'den ya da Şirket'e ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Panel'e ya da Şirket'e ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'e ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket'in açık izni olmaksızın Panel'e ya da Şirket'e ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'e veya Panel'den ya da Şirket'e ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'den link verilmesi kesinlikle yasaktır.
7.3 İş Ortağı, herhangi bir şekilde Şirket'in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.


Madde 8. Sorumluluğun Kısıtlanması


8.1 İş Ortaklığı kapsamında sunulan, yazılım ve sair içerikler "OLDUĞU GİBİ" sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket'in, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. İş Ortağı, Şirket'in ayrıca İçerik ve diğer İş Ortağı ve Kullanıcı İçerik'lerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Panel'in ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Panel'in ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Panel'e ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'e erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. İş Ortağı, Panel'e ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'e erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceğini kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
8.2 İş Ortağı, Panel ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler üzerinden Şirket'in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
8.3 İş Ortağı, Panel ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler üzerinden sunulan uygulama ve uygulamalara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı'ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
8.4 İş Ortağı, yüklediği İçerik veya İçerik'ler ile Panel'in ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in kullanımından münhasıran sorumludur. İş Ortağı, fikri mülkiyet ihlalleri, İçerik, Site ve Panel'in ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere) Şirket'i beri kıldığını kabul eder.
8.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site'nin veya Panel'in kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.


Madde 9. Sözleşmenin Süresi


9.1 İşbu sözleşmenin süresi İş Ortaklığı başvurusunun Şirket tarafından kabul edilmesi ile başlayacak ve herhangi bir tarafça fesh edildiğinde sona erecektir.


Madde 10. Sözleşme'nin Yürürlüğü ve Feshi


10.1 İşbu Sözleşme İş Ortağı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
10.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme'yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
10.3 İş Ortağı'nın sözleşmeyi kendi rızasıyla fesh etmesinden sonra bile kazandırdığı müşterilerin Şirket müşterileri olduğunu ve bu müşterilerden Şirket'in elde edeceği gelirlerden herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. Şirket ise kendi rızasıyla işbu sözleşmeyi fesh etmesinin ardından İş Ortağı'nın kazandırdığı müşterileri iade edecektir. Şirket dilerse daha sonra bu müşterilerle kendi imkânları ve bağlantıları çerçevesinde tekrar çalışma yürütebilecek ve bu müşterileri müşteri portföyüne dâhil edebilecektir.
10.4 Taraflar'dan birinin işbu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın İş Ortağı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar İş Ortağı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. İş Ortağı'nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme'yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
10.5 Sözleşme'nin feshi Taraflar'ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır
10.6 İş Ortağı'nın 6 (altı) ay boyunca Panel'e müşteri ekleyememesi ve Panel'in pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme'yi feshedebilecektir.
10.7 İş Ortağı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme'nin feshedildiği hallerde Şirket Panel'de bulunan İçerik'e 1 (bir) ay boyunca salt okunur erişim sağlamaya gayret göstermek ile beraber bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmaz.
10.8 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik'i veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. İş Ortaklığının veya Sözleşme'nin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içinde İş Ortağı İçerik'i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepleri değerlendirmeme hakkını saklı tutar.


Madde 11. Bağımsız Değerlendirme

11.1 İŞ ORTAĞI OLMAK İSTEYEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ VE YETKİLİLERİ BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNU VE TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINA MUTABIK KALDIĞINI KABUL ETMİŞ SAYILIR. İŞ ORTAKLIĞINA KATILIMIN FAYDALARINI BAĞIMSIZ OLARAK DEĞERLENDİRDİĞİNİ VE BU SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLENLER HARİÇ OLMAK ÜZERE HİÇBİR BEYANA, GARANTİYE, YA DA AÇIKLAMAYA BEL BAĞLAYARAK HAREKET ETMEDİĞİNİZİ KABUL ETMEKTESİNİZ.


Madde 12. Muhtelif Hükümler


12.1 İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
12.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
12.3 İş Ortağı ile kayıt olurken bildirdiği Kayıt Bilgileri'nde bulunan elektronik posta vasıtasıyla veya Panel ya da Site'de yer alan genel bilgilendirme ve duyurular aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-psota adresini güncel tutmak ve Panel ve Site'yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek İş Ortağı'nın sorumluluğundadır.
12.4 Şirket'in bu sözleşme kapsamında ki bir hakkı kullanmaması ya da buradaki herhangi bir hükmü uygulamaması, söz konusu hak ya da hükmün feragatini teşkil etmeyecektir. İşbu sözleşme İş Ortağı ve Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil etmekte olup, Panel'i ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in kullanımını ve İş Ortağı ve Şirket arasında ki İş Ortaklığını düzenler ve Şirket ile İş Ortağı arasında ki önceki tüm sözleşmelerin(Bu sözleşmenin önceki sürümleri de dahil, ancak bunula sınırlı olmamak kaydıyla) yerine geçer.
12.5 İşbu sözleşme kapsamındaki hiçbir tahkim süreci, gerek toplu tahkim işlemleriyle gerekse başka bir şekilde bu sözleşmeye tabi başka bir tarafa ilişkin tahkim süreçleriyle birleştirilmeyecektir.
12.6 İşbu sözleşme hukukun seçimini düzenleyen kurallara atıfta bulunmaksızın Türk hukukuna tabi olacaktır. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.